OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝUMIL ΗΕLLAS EΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και διακριτικό τίτλο «NUMIL HELLAS A.E.»,που εδρεύει στη Νέα Κηφισιά (Παράδρομος 17ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας & Καλαμάτας 2), με ΑΦΜ 094446311 και αριθμό ΓΕΜΗ 002325201000 (εφεξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει διαδικτυακό διαγωνισμό μέσω του λογαριασμού της/σελίδας της στο Instagramhipro_greece (εφεξής ο «Λογαριασμός»), ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσω της διεύθυνσης του διαγωνισμού [https://www.instagram.com/hipro_greece/] (εφεξής ο «Διαγωνισμός») και διέπεται από τους παρόντες όρους διαγωνισμού (εφεξής οι «Όροι»). H διαφημιστική εταιρεία «ΑΤΤΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ATTP» που εδρεύει στο Γκάζι, επί της οδού Τζαφέρη 16 (εφεξής η «Διαφημιστική») αναλαμβάνει τη διενέργεια του Διαγωνισμού για λογαριασμό της Διοργανώτριας.

Διάρκεια: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την 01/03/2024 και ώρα 12:00 έως την 10/03/2024 και ώρα 00:00.

Έγκυρη θα θεωρείται οποιαδήποτε συμμετοχή λαμβάνει χώρα εντός της διάρκειας του Διαγωνισμού και είναι σύμφωνη με το σύνολο των παρόντων Όρων. Συμμετοχές υποβληθείσες μετά την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού δε θα λαμβάνονται υπόψη, θεωρούμενες αυτοδικαίως άκυρες.

Δικαίωμα συμμετοχής: Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και δωρεάν και δεν προϋποθέτει την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή έγκυρου διαβατηρίου, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, είναι χρήστες του διαδικτύου και έχουν έγκυρο λογαριασμό στο Instagram ή προτίθενται να κάνουν έγκυρο λογαριασμό στο Instagram προς το σκοπό συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»). Από τους Συμμετέχοντες εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της διαφημιστικής εταιρείας συνεργάτιδός της, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς έως δευτέρου βαθμού αυτών.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού και των όρων χρήσης του Instagram, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας τυχόν θα χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν.

Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας (1) συμμετοχής. Περισσότερες συμμετοχές του ιδίου Συμμετέχοντος δε θα λαμβάνονται υπόψη, θεωρούμενες αυτοδικαίως άκυρες.

Διαδικασία: Συμμετοχές στο Διαγωνισμό είναι δυνατές μόνομέσω της διεύθυνσης του διαγωνισμού [https://www.instagram.com/hipro_greece/] στον Λογαριασμό της Διοργανώτριας.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό πρέπει να ακολουθήσουν τον λογαριασμό της Διοργανώτριας στο instagram [https://www.instagram.com/hipro_greece/]

Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε ηλεκτρονική λίστα, αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια ή/και ηΔιαφημιστική ή τυχόν τρίτος - υπεργολάβος, αποκλειστικά κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, με τα στοιχεία Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής ή του εν λόγω τρίτου, καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής του.

Διευκρινίζεται ότι το Instagram δεν σχετίζεται με ή διαχειρίζεται το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

Κλήρωση: Οι νικητές του Διαγωνισμού (εφεξής «Νικητές») θα αναδειχθούν μεηλεκτρονική αυτοματοποιημένη κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών και επί τη βάσει της λίστας των Συμμετεχόντων που θα έχει δημιουργηθεί κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, την 12/03/2024 στα γραφεία της Διαφημιστικής, η οποία αναλαμβάνει τη διενέργεια του διαγωνισμού για λογαριασμό της Διοργανώτριας, παρουσία επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής. Διευκρινίζεται ότι η ως άνω επιτροπή θα είναι η αποκλειστικά υπεύθυνη και η μόνη αρμόδια για την επίλυση οιουδήποτε προβλήματος προκύψει καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Από την κλήρωση θα αναδειχτούν συνολικά 8 νικητές.

Δώρα: Οι Συμμετέχοντες θα διεκδικήσουν ένα από τα 3 Xiaomi Massage Gun ή ένα από τα 5 HiPRO Bags (εφεξής τα «Δώρα) που το καθένα περιλαμβάνει 1 πετσέτα microfiber, 1 παγούρι, 1 HiPRO cooler bag και τα νέα μας puddings σε 3 γεύσεις.
Τα δώρα θα δοθούν με σειρά προτεραιότητας. Οι 3 πρώτοι νικητές θα κερδίσουν ένα από τα 3 Xiaomi Massage Gun και οι υπόλοιποι 5 θα κερδίσουν από ένα HiPRO Bag. Τα Δώρα εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα, είναι προσωπικά, δεν μπορεί να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορούν να εξαργυρωθούν ή να αντικατασταθούν με άλλα. Τυχόν νόμιμοι φόροι επί των Δώρων, κρατήσεις, τέλη ή/και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτείται για τη λήψη των Δώρων, βαρύνουν τους Νικητές.

Ανάδειξη Νικητών και Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων/Παραλαβή των Δώρων: Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την 11/03/2024 μέσω σχετικής ανάρτησης στη διεύθυνση [https://www.instagram.com/hipro_greece/] στο Λογαριασμό της Διοργανώτριας, όπου και θα δημοσιευτούν τα ονόματα του Instagram λογαριασμού των Νικητών. Επιπλέον, οι Νικητές θα ειδοποιηθούν και ατομικά μέσω προσωπικού μηνύματος στο Instagram (direct message) εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Οι Νικητές πρέπει να απαντήσουν εντός τεσσάρων (4) ημερών στο προσωπικό μήνυμα της Διοργανώτριας, προκειμένου να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του Δώρου και να της χορηγήσουν τα έγκυρα, πλήρη και αληθή προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση παράδοσης, ΑΔΤ/ διαβατηρίου) προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποστολή του Δώρου. Οι Νικητές θα παραλάβουν το Δώρο τους μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών με ενέργειες και χρέωση της Διοργανώτριας. Σε περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές δεν επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια, δεν παραλάβει το Δώρο του από το σημείο και εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει η εταιρεία ταχυμεταφορών ή δώσει ψευδή στοιχεία με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η παράδοση του Δώρου, χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου και τη θέση του θα καταλάβει ο πρώτος επιλαχών κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες, τότε τα Δώρα θα ακυρωθούν.

Λοιποί Όροι Συμμετοχής: Απαγορεύεται και είναι ακυρώσιμη οποιαδήποτε συμμετοχή και ανάρτηση από τους Συμμετέχοντες στο λογαριασμό της Διοργανώτριας σχολίων με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ, τα χρηστά ήθη, εμπορικά σήματα ή/και διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας ή/και τρίτων, καθώς και με περιεχόμενο που προβάλλει εμπορικά σήματα ή/και διακριτικά γνωρίσματα ανταγωνιστικών της Διοργανώτριας εταιριών, περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, δημιουργεί διακρίσεις λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων, γενετήσιου προσανατολισμού, καταγωγής, αναπηρίας κλπ ή/και είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές ή/και αντίκειται στις διατάξεις του νόμου, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας.

Ευθύνη: Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση/παράδοση των Δώρων υπό τους παρόντες Όρους. Οι ανωτέρω δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω τροποποίησης των Όρων ή/και τροποποίησης, ανάκλησης, ή ακύρωσης του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστικήδεν ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η υποβολή και καταχώριση κάποιας συμμετοχής ή/και η προσβασιμότητα στο Λογαριασμό της και στη διεύθυνση του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια και τις απαντήσεις Συμμετεχόντων ή/και για εικόνες ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους περιεχόμενο που αναρτά/ανεβάζει ο εκάστοτε Συμμετέχων μαζί ή/και σε σχέση με το σχόλιο/τα σχόλιά του.

Επιπλέον, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται σε περίπτωση κατά την οποία δεν βρεθεί Νικητής, δεν καταστεί δυνατή η παράδοση των Δώρων στην διεύθυνση αποστολής που δηλώθηκε από τους Νικητές και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αποζημίωσης για ζημία (υλική, περιουσιακή, ηθική ή άλλη) που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό, τη διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση αυτού, την παραλαβή ή χρήση των Δώρων ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται επίσης για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους σχετικά με από μέρους οποιουδήποτε Συμμετέχοντος δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή/και άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Τέλος, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθoύν στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τους παρόντες Όρους.

Προσωπικά Δεδομένα:Mε τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες κατανοούν και αποδέχονται ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων είναι αναγκαία για την ανάδειξη των Νικητών και την παράδοση των Δώρων. Η Διοργανώτρια ΝUMIL ΗΕLLAS EΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ και διακριτικό τίτλο Νumil Hellas AE (διεύθυνση: Παράδρομος 17ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 2, ΤΚ 14564, Κηφισιά, Τηλ: 2106248500, info.gr@danone.com) είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και η Διαφημιστική ο εκτελών την επεξεργασία.Κατά τη διαδικασία του Διαγωνισμού, δεν αποθηκεύονται ούτε χρησιμοποιούνται τα στοιχεία των Συμμετεχόντων, παρά μόνο τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση και ΑΔΤ) που οι Νικητές χορηγούν εκουσίως προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποστολή των Δώρων. Σε περίπτωση άρνησης χορήγησης από τους Νικητές των προσωπικών τους δεδομένων καθίσταται αδύνατη η αποστολή των Δώρων τους. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των διαγωνιζομένων γίνεται με τη συγκατάθεσή τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, όπως αιτήθηκαν και για τις αναγκαίες ενέργειες (άρθρο 6 παρ. 1α και 1β του ΓΚΠΔ). Τα στοιχεία των Νικητών θα διατηρούνται μέχρι την παραλαβή των Δώρων από τους νικητές ή/και τους επιλαχόντες και στη συνέχεια θα καταστρέφονται ασφαλώς. Η Διοργανώτρια λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα των διαγωνιζομένων, όπως αυτά χορηγήθηκαν στη Διαφημιστική. Η Διοργανώτρια θα παραδώσει τα στοιχεία των Νικητών στην εταιρία ταχυμεταφορών για την παράδοση των Δώρων. Οι Συμμετέχοντες διατηρούν τα δικαιώματα της πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού επεξεργασίας, εναντίωσης μέσω e-mail στη διεύθυνση Privacy.NUMILHELLAS@danone.com. Επιπλέον, σε περίπτωση μη ικανοποίησης των προαναφερθέντων δικαιωμάτων τους, έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3 Αθήνα 11521 www.dpa.gr . Οι όροι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφονται ειδικότερα στην Πολιτική Απορρήτου της ΝUMILHELLAS Α.Ε (αντίγραφο της οποίας είναι διαθέσιμο στο https://www.hipro-danone.gr/politiki-prostasias/.

Διανοητική Ιδιοκτησία: Υπενθυμίζεται ότι όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, slogan ή/και λογότυπα που εμφανίζονται στο Λογαριασμό της Διοργανώτριας και στη σελίδα του Διαγωνισμού στο Instagram αποτελούν ιδιοκτησία είτε της ίδιας είτε εταιρείας του ομίλου στον οποίο ανήκει, είτε των φορέων παροχής υπηρεσιών, των συνεργατών ή/και των προμηθευτών της. Οποιαδήποτε χρήση, με οποιονδήποτε τρόπο, των εν λόγω εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, sloganή/και των λογοτύπων απαγορεύεται αυστηρά και οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλο.

Aποδοχή των Όρων: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται τη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού. Οι Όροι είναι διαρκώς αναρτημένοι στο bio του Λογαριασμού της Διοργανώτριας στο Instagram(https://www.instagram.com/hipro_greece/). Αν δεν συμφωνείτε με τους Όρους, παρακαλείσθε να μην συμμετάσχετε στο Διαγωνισμό.

Μεταβολή των Όρων / Ανάκληση, Ακύρωση του Διαγωνισμού: Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να αναβάλει ή ματαιώσει το Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τη διάρκειά του και τους Όρους του, να αλλάξει την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης και τα Δώρα κατά την απόλυτη κρίση της χωρίς ειδική αιτιολογία και χωρίς να θεμελιώνεται οποιοδήποτε δικαίωμα ή/και απαίτηση ή/και διεκδίκηση εκ μέρους των Συμμετεχόντων. Η εκάστοτε σχετική ανακοίνωση θα γίνεται στη διεύθυνση του Διαγωνισμού https://www.instagram.com/hipro_greece/] με ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης. Η Διοργανώτρια διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να ακυρώσει το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο, σε περίπτωση καταστάσεων που δεν είναι εντός του εύλογου ελέγχου της.

Παράβαση των Όρων / Αποκλεισμός συμμετεχόντων / Ακύρωση Συμμετοχών: Η παράβαση οποιουδήποτε εκ των Όρων συνεπάγεται τον αποκλεισμό του Συμμετέχοντος. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να ελέγχει και επαληθεύει την εγκυρότητα και νομιμότητα των συμμετοχών καθώς και την τήρηση των παρόντων Όρων. H Διοργανώτρια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμα και μετά την ανακοίνωση των Νικητών και κατά την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση της και διακριτική της ευχέρεια, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες Όρους ή/και τις διατάξεις του νόμου ή/και γίνεται κακόπιστα ή/και καταχρηστικά ή/και αντίθετα προς την καλή πίστη ή/και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, έχει το δικαίωμα να την αποκλείσει και ακυρώσει.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που προκύπτει από ή σχετίζεται με το Διαγωνισμό και δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδικαστικά, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας.

Επικοινωνία: Οι Συμμετέχοντες δικαιούνται, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, να ζητούν διευκρινήσεις από τη Διοργανώτρια στο τηλέφωνο 800-100-30-30 και στο email info.gr@danone.com κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.